نمایش 375 مین روز/فاتح باد پروا

گروە تئاتر باران با نمایش ۴٧۵مین روز در جشنوارە بین الملی تئاتر اربیل شرکت نمود 
این نمایش نوشتە حمیدرضا نعیمی بە کارگردانی فاتح بادپروا و با بازی نشوان نادری-نعمت ایزدی -هیوا منوچهری-مختار قادری-کژال راستبین-سمانە سیف-نگین عزتی میباشد از دیگر عوامل نمایش امید طاوسی-عثمان احمدی-نامق خدایار-حسن سجادی-کژوان احمدی-عزیز زادسر-نافع حسنی-فرزاد اخگر و رحمان هوشیاری میباشند.
لازم بە ذکر است این جشنوارە از تاریخ ٩/١٨ تا ٢٠١١/٩/٢۴ در اربیل با حضور ١٢ گروە نمایشی از کشورهای ایتالیا - یونان - آلمان - سویس - عراق - ژاپن - سوئد - لهستان - ایران و کردستان عراق برگزار میگردد.
همچنین از طرف ادارە کل فرهنگ و هنر سلیمانیە عراق از نمایش ۴٧۵مین روز کە بە عنوان نمایندە ایران در این جشنوارە شرکت دارد  جهت اجرا در این شهر دعوت بە عمل آمدە است .
شایان ذکر است این نمایش برگزیدە اولین جشنوارە منطقەی تئاتر تجربی بوکان میباشد

 

  

 

/ 0 نظر / 11 بازدید